Još neke karakteristike naših filtracionih materijala (Perfiti)

NTU = f ( conc mg / L Perfita ) - Postoji linearna zavisnost između conc Perfita i merene vrednosti za optičku propusnost ( NTU ). Ova zavisnost je prikazana na donjem primeru za jedan od naših Perfita.

Brzina promene optičke gustine svih naših Perfita su date na sledećem grafikonu. Iz grafikana se može uočiti razlika između naših Perfita. Ova vrsta merenja upotpunjuje sliku koja se inače dobija merenjem parametara kao što su: granulometrijska analiza, brzina filtracije, nasipna masa, plivajući sloj, propustnost ( Darcy ).

U narednom grafiku su date vrednosti za propusnost ( Darcy ) za sve naše Perfite.

Vrlo koristan bi bio i sledeći grafik koji daje međuzavisnost između brzine protoka i propusnosti ( Darcy ). Linearna zavisnost daje mogućnost vrlo brzog izračunavanja propusnosti ukoliko je poznata brzina filtracije ( za koju treba mnogo manje vremena da se izmeri u odnosu na merenje propusnosti ).