PERFIT PF 245Alumosilikatni materijal vulkanskog porekla termički se tretira na visokoj temperaturi pri čemu ekspandira i višestruko povećava svoju zapreminu. Ovako nastali materijal naziva se ekspandirani perlit. Procesom mlevenja vrši se dimenzionisanje čestica prema granulometrijskim zahtevima korisnika. Ovako dobijeni filtracioni materijal naziva se PERFIT.

Vrsta poizvoda: 100% mleveni ekspandirani perlit

Proizvod: Fabrički pripremljeni gotov filtracioni materijal

Šifra proizvoda: 6801030

Naziv: Perfit PF 245

PRIMENA

Koristi se kao filtraciono sredstvo za filtraciju tečnosti gde se zahteva visok stepen bistrine (poliranje). Koristi se kao punilac u gumarskoj industriji i u industriji boja i lakova.


Dokumenta